Body Beauty Clinic

ME
NU

REGULAMIN

Regulamin Body&Beauty Clinic

Poznaj regulamin obowiązujący w naszej klinice

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Klienci Body Beauty Clinic są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Body Beauty Clinic oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Punktualne rozpoczynanie zabiegów

Plan pracy w oparciu o grafik

W Body Beauty Clinic obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety.

Klienci umawiani są na konkretne godziny, w których prosimy o punktualność.

Okres oczekiwania

W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Body Beauty Clinic dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 20 minut.

W wyjątkowych okolicznościach

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 10 minut

Spóźnienie powyżej 30 minut

W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

* Spóźnienie powyżej 10 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100% ceny.  Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

Reklamacje

Zwróć uwagę na prawo do reklamacji zabiegu

1

Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest dostarczenie paragonu.

2

Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3

Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji

4

W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

5

W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 7 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

6

W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

Standard obsługi Klienta

Najważniejszym jest dla nas komfort i bezpieczeństwo Klienta

Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Wszystkie osoby przebywające w Body Beauty Clinic zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

W Body Beauty Clinic zapewniamy:

  • 9bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia
  • 9zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe
  • 9profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów
  • 9ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel
  • 9atmosferę bezpieczeństwa i opieki
  • 9pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników
  • 9dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza
  • 9pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe
  • 9szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości

Świadczenie usług kosmetycznych

Przed przystąpieniem do zabiegu zwróć uwagę

1

Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych

2

Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta

3

Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu. 

Poinformuj naszych pracowników o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach do zabiegów a w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

Dodatkowe informacje

Przeczytaj uważnie

Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Body Beauty Clinic za przeprowadzony zabieg.

W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2021 i obowiązuje do odwołania.

DOŚWIADCZENIE

Zaufaj naszem doświadczeniu

Body Beauty Clinic to miejsce, gdzie możesz odprężyć umysł i zadbać o piękno ciała. Nasz zespół to pełni pasji i zaangażowania profesjonaliści, którzy nieustannie rozwijają swoje umiejętności.